/
11.12.18

V MAGAZINE by RICHARD RAMOS with ANTONI POROWSKI